ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 677
                                               

Gel

Un gel este un sistem coloidal în care faza continuă este solidă, iar faza dispersă este lichidă. Gelurile prezintă o densitate similară cu lichidele, însă structura lor este asemănătoare cu cea a solidelor. Exemplul cel mai comun de gel este gel ...

                                               

Strat dublu electric

Stratul dublu electric este o structură ce apare la suprafața de separare dintre un obiect și un fluid. Obiectul poate fi o particulă, o bulă de gaz, o picătură de lichid sau un corp realizat din material poros, iar fluidul poate fi o soluție de ...

                                               

Chimie farmaceutică

Chimia medicală și chimia farmaceutică sunt discipline științifice care se află la intersecția dintre chimie și farmacologie și alte științe de specialitate din domeniul biologic. Compușii chimici utilizați ca și substanțe medicamentoase sunt de ...

                                               

Agonist

Un agonist este o substanță chimică care se leagă de un receptor și activează receptorul pentru a declanșa un răspuns biologic. Dacă un agonist determină o acțiune, un antagonist blochează acțiunea declanșată de agonist, iar un agonist invers pro ...

                                               

Chimie fizică

Chimia fizică reprezintă o ramură a chimiei care se ocupă cu studierea fenomenelor macroscopice, atomice, subatomice și particulare în sistemele chimice, în ceea ce privește legile fizice. Chimie fizică adesea folosește concepte din fizică precum ...

                                               

Absorbție (chimie)

Absorbția este operația unitară de separare a unuia sau a mai multor componenți dintr-un amestec omogen gazos prin dizolvare într-un lichid numit absorbant. Operația se realizează prin punerea în contact a două faze fluide. Dacă între lichidul ab ...

                                               

Abundență izotopică

Abundența izotopică se exprimă în procente și este definită ca numărul relativ de atomi ai unui anumit izotop dintr-un amestec de izotopi ai unui element chimic adică raportul dintre numărul de atomi ai unui izotop din elementul respectiv și numă ...

                                               

Activitate termodinamică

În termodinamica chimică, activitatea termodinamică este mărimea cu care trebuie înlocuită concentrația în formulele ce se aplică în studiul gazelor ideale sau soluțiilor ideale, pentru ca acestea să rămână valabile și în cazul gazelor reale sau ...

                                               

Aerosol

Aerosol este termenul care definește un ansamblu de particule, solide sau lichide, aflate în dispersie într-un mediu gazos. Dacă particulele sunt solide, se obține un fum; dacă sunt lichide, se obține o ceață. Gazul se numește faza dispersantă, u ...

                                               

Amestec

În chimie, un amestec este un sistem format din două sau mai multe substanțe care sunt amestecate fizic, dar care nu interacționează chimic. Se deosebesc amestecuri de tip soluție, suspensie sau coloid. În cele mai multe situații, amestecurile se ...

                                               

Cation

Cationul este un ion încărcat electric pozitiv, numele de cation provine de la comportarea lor în timpul unei electrolize, cationii se deplasează la catod. Cationii pot proveni din atomi sau molecule, care au devenit încărcați pozitivi prin cedar ...

                                               

Căldură latentă

Căldura latentă este o expresie care se referă la cantitatea de energie eliberată sau absorbită de către o substanță chimică în timpul unei transformări de fază fără schimbare de temperatură, cum ar fi topirea zăpezii sau fierberea apei. Termenul ...

                                               

Concentrație masică

Concentrația masică este un mod de exprimare a compoziției unui amestec sau a unei soluții ce constă în raportul dintre masa unui component dintr-un amestec și volumul amestecului. Se notează cu ρ pentru un component oarecare i. Este o mărime dep ...

                                               

Creșterea punctului de fierbere

Creșterea punctului de fierbere sau elevația ebulioscopică este o proprietate coligativă și descrie fenomenul de creștere al punctului de fierbere al unui lichid sau solvent la adăugarea în soluție a unui alt compus solid. Altfel spus, o soluție ...

                                               

Difracția electronilor

Difracția electronilor este o tehnică folosită pentru a studia materia, prin bombardarea cu electroni a unei probe și observarea șablonului de interferență rezultat. Acest fenomen are loc din cauza dualității undă-particulă, conform căreia, o par ...

                                               

Dualismul undă-particulă

În fizică, dualismul undă-particulă se referă la faptul că materia prezintă simultan proprietăți ondulatorii și corpusculare. Este vorba despre un concept central al mecanicii cuantice, care a înlocuit teoriile clasice asupra naturii materiei. An ...

                                               

Echilibru chimic

Echilibrul chimic este o stare a reactanților și a produșilor unei reacții chimice reversibile ce se desfășoară la temperatură constantă. Reacția fiind reversibilă nu apare epuizarea sau consumul total al reactanților la atingerea echilibrului. E ...

                                               

Efect inductiv

În chimie și fizică, efectul inductiv este un efect legat de electronii din legături chimice, observat experimental, care presupune transmiterea polarizării sarcinii electrice de-a lungul unei catene de atomi dintr-o moleculă prin inducție electr ...

                                               

Efectul tunel

Efectul tunel rezultă din capacitatea unui obiect cuantic de a străbate o barieră de potențial la scară atomică, fapt care ar fi imposibil după legile mecanicii clasice "sensu stricto". Acest fenomen poate fi explicat prin faptul că funcția de un ...

                                               

Electrochimie

Electrochimia este un domeniu de intereferență dintre chimie și electricitate, care studiază reacțiile electrochimice și aplicațiile acestora: electroliza, coroziunea, acumulatorii electrici, bateriile, procedeele electrochimice de acoperire meta ...

                                               

Energie liberă

Energia liberă este o funcție de stare a unui sistem termodinamic. Energia liberă e legată de alte mărimi termodinamice fundamentale prin relația F = U − T S, {\displaystyle \quad F=U-TS,\,} unde U {\displaystyle U\,} este energia internă, T {\di ...

                                               

Entalpie

Entalpia este o funcție de stare a unui sistem termodinamic. Ea este legată de alte mărimi termodinamice fundamentale prin relația: H = U − ∑ i = 1 n X i x i {\displaystyle \quad H=U-\sum _{i=1}^{n}X_{i}\,x_{i}\,} unde U {\displaystyle U\,} este ...

                                               

Entalpie liberă

Entalpia liberă este o funcție de stare a unui sistem termodinamic. Entalpia liberă e legată de alte mărimi termodinamice fundamentale prin relația G = H − T S = U − ∑ i = 1 n X i x i − T S, {\displaystyle \quad G=H-TS=U-\sum _{i=1}^{n}X_{i}\,x_{ ...

                                               

Ferofluid

Un ferofluid sau fluid magnetic este un fluid constituit din particule coloidale feromagnetice, ferimagnetice sau paramagnetice suspendate într-un lichid purtător. Ferofluidele reacționează la câmpuri magnetice externe.

                                               

Fonon

Fononul este o excitație colectivă într-un aranjament periodic și elastic de atomi și molecule din materia condensată,cum sunt solidele și lichidele. Deseori referit ca o cvasiparticulă, reprezintă o stare excitată din cuantificarea modurilor de ...

                                               

Fugacitate

În termochimie, fugacitatea unui gaz real reprezintă presiunea parțială efectivă ce este utilizată pentru a determina cât mai corect constanta de echilibru. Fugacitatea măsoară abaterea de la starea de idealitate a unui gaz real și este egală cu ...

                                               

Legea Boyle-Mariotte

Legea Boyle-Mariotte sau legea transformării izoterme, este una din principalele legi ale gazelor și a fost enunțată de Robert Boyle în anul 1662 și de către Edme Mariotte în anul 1676. p V = c o n s t a n t {\displaystyle pV\,=\,constant} unde p ...

                                               

Legea lui Avogadro

Legea lui Avogadro este una din legile gazelor. Legea a fost numită după Amedeo Avogadro, care în 1811 a enunțat ipoteza: Volume egale ale gazelor, la aceeași temperatură și presiune, conțin același număr de particule. Deci, numărul moleculelor d ...

                                               

Legea lui Charles

Legea lui Charles sau legea transformării izocore este o lege a gazelor ce a fost descoperită de fizicianul francez Jacques Charles în anul 1787 și în mod independent de chimistul francez Joseph Louis Gay-Lussac în 1802. Jacques Charles a demonst ...

                                               

Legea lui Dalton

Legea lui Dalton sau legea presiunilor parțiale este una din principalele legi ale gazelor și a fost enunțată de John Dalton în anul 1801. P = p 1 + p 2 + ⋯ + p n {\displaystyle P=p_{1}+p_{2}+\cdots +p_{n}} unde p 1, p 2, p n {\displaystyle p_{1} ...

                                               

Legea lui Graham

V 1 V 2 = M 2 M 1 {\displaystyle unde: V 1 este viteza de difuzie a primului gaz. M 2 este masa moleculară a gazului al doilea. M 1 este masa moleculară a primului gaz. V 2 este viteza de difuzie a celui de-al doilea gaz. Deoarece volume de gaze ...

                                               

Legea lui Hess

Legea lui Hess este un principiu folosit în chimie fizică care spune că variația totală de entalpie pentru o anumită reacție chimică este aceeași, indiferent dacă aceasta are loc într-o etapă sau mai multe etape. A fost denumită după chimistul și ...

                                               

Legea volumelor constante

Legea volumelor constante a fost enunțată de fizicianul francez Joseph Louis Gay-Lussac în 1808. Aceasta spune: La presiune constantă, între volumele gazelor care reacționează și volumele gazelor care rezultă există un raport de numere întregi și ...

                                               

Legile lui Fourier

Legile lui Fourier ale transmiterii căldurii prin conducție sunt ecuații cu derivate parțiale ce modelează cantitativ conducția termică. Legea lui Fourier reprezintă ecuația de bază a conducției termice unidirecționale printrun material cu conduc ...

                                               

Magnetochimie

Magnetochimia este o ramură a chimiei fizice avînd ca obiect de studiu proprietățile magnetice ale compușilor chimici. A fost inițiată de Paul Langevin.

                                               

Proprietate coligativă

În chimie, proprietățile coligative sunt acele proprietăți are soluțiilor care depind de raportul cantitativ solut - solvent, și nu depind de natura speciilor chimice prezente în sistem. Raportul din definiție poate face referire la diferite tipu ...

                                               

Reacție elementară

În chimie, o reacție elementară este o reacție chimică în care una sau mai multe specii chimice reacționează direct formând produșii de reacție într-o singură etapă și prin intermediul unei singure stări de tranziție. În practică, se consideră că ...

                                               

Rezonanță electronică de spin

Rezonanța Electronică de Spin --care include și Rezonanța Electronică Paramagnetică -- este fenomenul fizic de absorbție rezonantă de microunde de la o sursă de microunde de către un sistem cu spini electronici "neîmperecheați” dintr-o probă macr ...

                                               

Scăderea punctului de îngheț

Scăderea punctului de îngheț este o proprietate coligativă și descrie fenomenul de scădere al punctului de îngheț al unui lichid sau solvent la adăugarea în soluție a unui alt compus solid. Altfel spus, o soluție va prezenta un punct de topire ma ...

                                               

Solubilitate

Solubilitatea indică gradul în care o substanță pură se poate dizolva într-un dizolvant, alcătuind o soluție omogenă unde repartizarea atomilor, moleculelor și ionilor este uniformă. Pentru lichide parțial miscibile reciproc, care formează o solu ...

                                               

Soluție

O soluție este un amestec omogen format din doi sau mai mulți componenți. Soluțiile pot fi saturate sau nesaturate. Orice soluție conține un solvent și un solvat. În cele mai multe cazuri, solventul este apa.

                                               

Sublimare

În fizică, sublimarea este fenomenul de trecere, prin încălzire, a unei substanțe din stare solidă, direct în stare de vapori, fără a mai trece prin starea lichidă. Fenomenul de sublimare este endotermic, adică are loc cu absorbție de căldură. Un ...

                                               

Știința suprafețelor

Știința suprafețelor este studiul fenomenelor fizice și chimice ce au loc la interfața dintre două faze, incluzând interfețele solid-lichid, solid-gaz și lichid-gaz. Cele două subramuri ale acestei științe sunt chimia suprafețelor și fizica supra ...

                                               

Termodinamică chimică

Termodinamica chimică este o formulare a termodinamicii care abordează sistemele multicomponent din punct de vedere al transformărilor energetice. A fost fondată de Josiah Willard Gibbs pe baza termochimiei.

                                               

Voltametru Hofmann

Se compune din trei cilindri alăturați în poziție verticală, de obicei din sticlă. Cilindrul interior este deschis în partea de sus, pentru a permite adăugarea apei și a unui compus ionic pentru a îmbunătăți conductivitatea, cum ar fi o cantitate ...

                                               

Chimie organică

Chimia organică este ramura chimiei care se ocupă cu studiul structurii, proprietăților, reacțiilor a compușilor organici. Studiul structurii determină formulele chimice pe baza compoziției chimice. Studiul proprietăților include cele fizice, chi ...

                                               

Aromaticitate

Caracterul aromatic este un concept în chimia organică ce explică stabilitatea foarte mare a majorității structurilor ciclice. Stabilitatea acestora se datorează prezenței sistemelor electronice conjugate, a electronilor de valență liberi, sau a ...

                                               

Bachelită

Bachelita este o rășină sintetică, din familia fenoplastelor obținută în formă brută prin reacția de condensare dintre aldehida formică și fenoli într-un mediu alcalin. În amestec cu diferite materiale, prin presare la cald, se obține o masă plas ...

                                               

Benzină

Benzina, este un amestec lichid derivat din petrol prin distilare fracționată, care este compus în principal din hidrocarburi lichide și aromatice din familia benzenului. Este folosit drept combustibil în motoare cu combustie internă. Benzina uti ...

                                               

Catenă laterală

În chimia organică și în biochimie, o catenă laterală este un substituent care este atașat de catena principală a moleculei. Natura unei catene laterale este adesea un factor foarte important care influențează proprietățile și a reactivitatea mol ...